Privacyverklaring

Dit document betreft het omgaan met privacy van u en/of uw kindVoor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van u en/of uw kind en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.Ik doe mijn best om de privacy van u en/of uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van u en/of uw kind.Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. Dit is mevr. Fay Senhorst.
  • Een paar gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Met mijn financieel administrateur heb ik een verwerkersovereenkomst om uw privacygevoelige gegevens te beschermen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van u of uw kind, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. In geval van de behandeling van uw kind gaat deze bewaartermijn in zodra het kind 18 jaar wordt.Privacy op de zorgnotaOp de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
  • de kosten van het consult.
Indien de behandeling wordt vergoed vanuit de gemeente, ben ik ook genoodzaakt het BSN-nummer van uw kind aan de gegevens toe te voegen