Therapie

Kinder- & Jeugdtherapie

Wat is integratieve therapie

Integratieve Kinder- & jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren van 6 tot ongeveer 18 jaar. Bij therapie brengen we in beeld waar het probleem door is  ontstaan. We zetten verschillende verklaringsmodellen in. Vandaar uit richten we ons op verwerking, aanpakken en oplossen. Het kind of de jongere ontdekt eigen kwaliteiten en krachten om tot oplossingen te komen. Daarnaast zoeken we naar wat het systeem kan aanvullen/doen of wat er nodig is om het kind optimaal te ondersteunen in zijn of haar (behandel)proces. We werken integratief, wat betekent dat er vanuit verschillende invalshoeken naar de hulpvraag wordt gekeken.

Werkwijze

Ouder(s)/verzorgers kunnen zich rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als op doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, het jeugdteam, wijkteam of school. Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de ouder(s)/verzorgers. Tijdens dit gesprek bespreken we de problematiek en de verwachtingen aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. Daarna volgen vijf sessies met het kind. Dan volgt opnieuw een oudergesprek. Hierin wordt het proces besproken en indien nodig een vervolg voorgesteld met eventuele begeleidingsadviezen. Vervolgens volgt het aantal sessies dat nog nodig is voor het kind. We sluiten de therapie af met een eindevaluatie. Er wordt naar gestreefd de behandeling kort te laten duren. Het aantal sessies hangt af van de hulpvraag.

Toegepaste therapievormen

Ontspanningstherapie (ontspanningsoefeningen, metaforen, lichaamswerk, visualisaties)
Gedragstherapie (straffen en belonen, sociale vaardigheden)
Cognitieve therapie (werken aan de gedachten en gevoelens van het kind,
die zorgen voor bepaald gedrag bij bepaalde gebeurtenissen)
Systeemtherapie (familierelaties, school, vrienden, communicatie)
Oplossingsgerichte therapie (aandacht voor de oplossing i.p.v. voor het probleem)
Speltherapie
MatriXmethodiek, gesprekstechniek angsten, trauma’s, vol hoofd
Oefeningen weerbaarheidsraining ‘jongens en meisjes in hun kracht’

Aandachtsgebieden voor aanmelding

onvoldoende zelfvertrouwen/ negatief zelfbeeld
faalangst/ verlegenheid/ veel piekeren
angst en paniek
scheidingsproblematiek
verlieservaring/ rouwverwerking
pesten en gepest worden
slaapproblemen/ nachtmerries
onverklaarbare buik- en hoofdpijn
gedragsproblemen/ problemen op school
boosheid
somberheid
traumatische gebeurtenissen
omgang met bijzondere eigenschappen, zoals AD(H)D, autisme, hoogsensitiviteit
leermoeilijkheden/ andere leerstijl/ examenvrees